1
Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Díaz Martínez gevestigd te Tilburg. Díaz Martínez is een onderneming, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg met het inschrijfnummer: 17232278 waar deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd. BTW NL1535.98.967.B01 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Díaz Martínez behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
  1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats op het adres van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd.
  2.2 Levering zal plaatsvinden zolang de voorraad strekt, Normaliter binnen 7 tot 15 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bestelling. Indien de levertijd tot 15 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Díaz Martinez ontvangen waarin de nieuwe levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Díaz Martínez binnen 5 werkdagen te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Díaz Martinez te melden. Bij wijziging of overschrijding van de levertermijn is Díaz Martinez geen compensatievergoeding aan de klant verschuldigd.
 2. Prijzen en betaling
  3.1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW)
  3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/ producent / transporteur tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.3 Facturen van Díaz Martínez dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door Díaz Martinez aan te geven wijze. De betalingstermijn is 30 dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop Díaz Martínez de betaling ontvangt.
  3.4 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  3.5 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de klant in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
  3.6 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant worden alle betalingsverplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Díaz Martínez ter zake al heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Díaz Martinez bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Díaz Martinez schadevergoeding te vorderen.
  2
  3.7 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de klant buitengerechtelijke incassokosten
  in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  3.8 Díaz Martínez is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder
  voorwaarde van de klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare
  tegenvordering van de klant op Díaz Martínez. Ingeval de vordering van Díaz Martínez
  op de klant nog niet opeisbaar is, maakt de Díaz Martínez van zijn
  verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de klant beslag
  wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk
  recht wordt gevestigd of de klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt.
  Díaz Martínez zal de klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik
  van zijn verrekeningsbevoegdheid.
  3.9 De klant is verplicht op eerste verzoek van Díaz Martínez ter stond genoegzaam en
  in de door Díaz Martínez gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te
  vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de klant daaraan niet heeft
  voldaan, is Díaz Martínez gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
  3.10 Indien de klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14
  dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn
  verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
 3. Privacy
  4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Díaz Martínez dan worden uw gegevens
  opgenomen in het klantenbestand van Díaz Martínez, Díaz Martínez houdt zich aan de
  Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 4. Offertes
  5.1. Offertes zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij
  anders in de offerte is vermeld.
  5.2 Indien de klant een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat
  Díaz Martínez deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan
  maakt.
  5.3 Mondelinge toezeggingen verbinden slechts Díaz Martínez nadat deze uitdrukkelijk
  en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Overeenkomst
  6.1. Een overeenkomst tussen Díaz Martínez en een klant komt tot stand nadat een
  bestelling of opdracht door Díaz Martínez op haalbaarheid is beoordeeld.
  6.2 Díaz Martínez behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
  bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
  voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
  7.Ontbinding overeenkomst
  7.1 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een
  overeenkomst met Díaz Martínez voldoet, evenals in geval van faillissement, surseance
  van betaling of ondercuratelestelling van de klant of stillegging of liquidatie van diens
  bedrijf, is Díaz Martínez, na de klant schriftelijk in gebreke te hebben gesteld,
  gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot
  schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de uitvoering
  van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die Díaz
  Martínez op de klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
  3
  7.2 Indien de behoorlijke nakoming door Díaz Martínez van zijn verplichtingen uit een
  overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend,
  onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van
  Díaz Martínez komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die als
  overmacht worden genoemd, is de Díaz Martínez gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden.
  8.Aansprakelijkheid
  8.1Indien Díaz Martínez toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
  verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden terzake van de
  vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven
  prestatie. Díaz Martínez is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade,
  waaronder begrepen:
  -aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
  -indirecte schade;
  -gevolgschade;
  -schade wegens gederfde winst;
  -vertragingsschade;
  -schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of
  materialen door de klant;
  -schade wegens door Díaz Martínez gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud
  niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
  8.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het
  factuurbedrag dat Díaz Martínez in rekening heeft gebracht.
  8.3 Het recht van de klant op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de klant
  na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan
  Díaz Martínez heeft gemeld.
  8.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade
  vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is
  geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen
  genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
  8.5 De klant vrijwaart Díaz Martínez voor alle schade die Díaz Martínez mocht lijden als
  gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Díaz Martínez
  geleverde zaken.
  8.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Díaz
  Martínez op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is Díaz Martínez
  ten hoogste een bedrag van € 500.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een
  samenhangende reeks van gebeurtenissen.
 6. Overmacht
  9.1 Díaz Martinez is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
  kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
  omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging
  bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
  overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of
  fabrikanten/ producenten van Díaz Martínez alsmede van hulppersonen, ziekte van
  personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  9.3 Díaz Martínez behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
  verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
  4
  gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
  zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Díaz Martínez
  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 7. Communicatie
  10.1 Díaz Martínez is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden,
  beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en
  mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
  communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Díaz Martínez dan wel tussen
  Díaz Martínez en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant
  en Díaz Martínez.
 8. Klachten; klachttermijn; retourzendingen
  11.1 De klant dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de
  klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met
  het overeengekomen;
 • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
  normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
  11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de klant deze te
  vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
  11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en
  gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Díaz Martínez
  11.4 Klachten over facturen dient de klant binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk
  te melden aan Díaz Martínez ( brief of e-mail). Alle klachten in verband met de levering,
  kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Díaz Martínez
  serieus in behandeling worden genomen. Díaz Martínez zal binnen tien (10) werkdagen
  de klacht proberen op te lossen en zal de klant hierover schriftelijk ( brief of e-mail)
  berichten.
  11.5 Indien de klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de
  genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn
  rechten. Het recht van de klant op vergoeding of vervanging van geleverde zaken
  vervalt indien de zaken waarover klachten bestaan zijn verwerkt, bewerkt of niet goed
  zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is
  verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.
  11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen,
  dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door
  verloop van één jaar na aflevering.
  11.7 Retourzendingen worden na toestemming van Díaz Martínez verricht.
  Retourzendingen, die zonder toestemming van Díaz Martínez worden verricht, houdt
  Díaz Martínez voor rekening en risico van de klant tot zijn beschikking.
  11.8. Díaz Martínez is niet aansprakelijk voor de veranderingen van het product.
  5
 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  12.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Díaz Martínez geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Díaz Martínez garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Díaz Martínez geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.
  13.Eigendomsvoorbehoud
  13.1 De door Díaz Martínez geleverde zaken blijven het eigendom van Díaz Martínez totdat de klant de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Díaz Martínez tegen de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens Díaz Martínez
  13.2Door Díaz Martínez geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de klant verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
  13.3 Het is de klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
 3. Diversen
  14.1 Indien de klant aan Díaz Martínez schriftelijk opgave doet van een adres, is gerechtigd alle Díaz Martínez bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Díaz Martínez een nieuw adres heeft doorgegeven.
  14.2 Díaz Martínez is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
 4. Toepasselijke recht en geschillenregeling
  15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Díaz Martínez is het Nederlands recht van toepassing.
  15.2 Geschillen tussen Díaz Martínez en de klant die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van Díaz Martínez, tenzij Díaz Martínez als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats van de klant.